Kind volgsysteem

Bij Gastouderbureau BumbleBee adviseren wij de gastouders om met een  kindvolgsysteem te werken. Met dit kindvolgsysteem is het mogelijk om kinderen gedurende een langere periode in hun ontwikkeling te volgen. Hierdoor wordt concrete informatie verkregen waarmee ouders goed geïnformeerd kunnen worden  over de ontwikkeling van hun kind. Hiermee kan goed worden ingespeeld op de individuele behoeften van kinderen en kan er tevens worden gekeken of de juiste benadering wordt geboden vanuit het  pedagogisch beleid van gastouderbureau BumbleBee, bijvoorbeeld met betrekking tot de dagindeling of inrichting van de ruimte.

Het kindvolgsysteem maakt onderscheid in 5 leeftijdscategorieën, te weten: baby, dreumes, peuter, kleuter en schoolkind.  Er worden drie ontwikkelingsgebieden behandeld, nl:  de taal, spraak en denk ontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de sociaal emotionele ontwikkeling. Ook wordt er aandacht besteed aan het welbevinden van de kinderen. In het kindvolgsysteem is een overzicht opgenomen van de vaardigheden per leeftijdsgroep. Daarbij wordt nooit uit het oog verloren dat ieder kind uniek is en kinderen zich in hun eigen tempo en op hun eigen wijze ontwikkelen. Wanneer er twijfels zijn over de ontwikkeling van een kind worden ouders hier in een vroegtijdig stadium over geïnformeerd en wordt er samen met hen naar eventuele vervolgstappen gekeken.

 

HIERBIJ VINDT U EEN AANTAL VOORBEELDEN UIT ONS KINDVOLGSYSTEEM:

 

Ziko-Vo het kind volgsysteem

ZiKo-Vo wil een zicht krijgen op ‘wie dit kind nu is’. Daarom wordt de beleving van het kind in kaart gebracht, samen met zijn interessegebieden en een kijk op zijn/haar relaties met anderen. De ontwikkeling wordt gevolgd in 8 ontwikkelingsdomeinen: grote motoriek, kleine motoriek, taal, verstandelijke ontwikkeling, ontdekken van de wereld, sociale ontwikkeling, goed in je vel zitten en zelfsturing/ondernemen.

 

Een praktische handleiding voor de gastouder over het stap voor stap invullen van het volgsysteem met aandacht voor het observeren van ontwikkeling in acht domeinen:

 

1. Grote motoriek
2. Kleine motoriek
3. Taal
4. Ontdekken van de wereld
5. Sociale ontwikkeling
6. Verstandelijke ontwikkeling
7. Goed in je vel zitten

 


 

WAAROM een KINDVOLGSYSTEEM?

Door het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind te volgen en in kaart te brengen, kunnen gastouders, in afstemming met de ouders, goed inspelen op de ontwikkelingskansen en -mogelijkheden van de kinderen. De observaties gebruiken wij als basis voor oudergesprekken, wat ervoor zorgt dat u een goed beeld heeft hoe het met uw kind gaat. Door te observeren kunnen onze pedagogisch medewerkers kinderen iets extra's bieden op bepaalde gebieden en accenten in de begeleiding leggen. Een kind heeft bijvoorbeeld wat meer uitdaging nodig op motorisch of creatief gebied, en wat extra aandacht op taalgebied. Zo bieden wij begeleiding op maat en kunnen we opvallendheden of bijzonderheden op tijd signaleren.

 

HOE WERKT HET?

De gastouder observeert uw kind. Ieder kind heeft een eigen "volgboekje" waarin de observaties opgenomen worden. Zo wordt bijvoorbeeld bijgehouden in welke mate uw kind nieuwsgierig en ondernemend is, zelfvertrouwen heeft en betrokken is bij activiteiten. Daarnaast wordt in kaart gebracht welke stappen uw kind gemaakt heeft op verschillende ontwikkelingsgebieden.  Daarna volgt een welbevinden gesprek met de ouders. Wanneer uw kind naar de basisschool gaat vragen wij uw toestemming voor een overdracht naar de basisschool.

 

BESTELINFORMATIE

Uitgeverij Averbode

Postbus 248
5680 AE Best
Telefoon: (0499) 33 01 03
E-mail: boeken@averbode.nl

 

Internet: www.kindengezin.be/nl/brochures-videos/brochures/ziko-zelf-evaluatieinstrument