Oudercommissie

Wat is het doel?
Als oudercommissie willen wij een stem kunnen uitbrengen met betrekking tot de opvang van onze kinderen. Verder willen we met elkaar de professionaliteit en kwaliteit van de opvang waarborgen.


Taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie

  •   Het fungeren als aanspreekpunt voor alle ouders.
  •   Het op verzoek leveren van inbreng op ouderavonden en themabijeenkomsten
  •   Het zorgen voor een goede en heldere informatieverstrekking aan ouders over de activiteiten van de oudercommissie.
  •   Het voeren van regelmatig overleg met het gastouderbureau over het beleid rondom de gastouderopvang.

VERZWAARD ADVIES RECHT VAN DE OUDERCOMMISSIE

Het pedagogisch beleid.

Het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid.

De wijze waarop gastouderopvang tot stand wordt gebracht en de begeleiding hiervan.

Het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van kinderen.

Wijziging van de prijs van de gastouderopvang.

Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling.

De uitvoering van het kwaliteitsbeleid met betrekking tot de eisen gesteld aan de gastouders

 

Hoe blijft u op de hoogte en/of kunt u bijdragen?

Ongeveer twee keer per jaar komt de oudercommissie bij elkaar. De notulen worden rondgestuurd. Heeft u de notulen gemist dan kunt u deze opvragen via ons email adres: oudercommissie@gastouderbureau-bumblebee.nl

 

Wij zijn tevens erg benieuwd wat u bezighoudt rondom de opvang van uw kind.
Mocht u punten willen bespreken of op de agenda van de vergadering hebben, dan horen wij dat graag.

De agenda wordt voorafgaand aan de oudercommissie rondgestuurd.

 

Nieuwe ideeën en suggesties zijn welkom.
Als oudercommissie zijn er al diverse acties opgepakt en in samenwerking met de Gastouderbureau BumbleBee uitgewerkt.

We doen dit met veel plezier, en alle betrokkenheid vanuit de ouders zijn welkom.

 

Beëindiging lidmaatschap

 

Het lidmaatschap van BumbleBee oudercommissie loopt automatisch door voor het daaropvolgende kalenderjaar, tenzij een lid van de oudercommissie schriftelijk opzegt vóór 1 oktober. 

Om het lidmaatschap te beëindigen kan de oudercommissie een e-mail sturen naar info@gastouderbureau-bumblebee.nl of stuur een brief naar ons vestigingsadres.

De oudercommissie is een wettelijk verplicht, bestuurlijk, adviserend orgaan van (verkozen) vertegenwoordigers. Zoals vermeld in de statuten van BumbleBee zijn individuele oudercommissies lid van BumbleBee oudercommissie. Om deze reden kan alleen de aangesloten oudercommissie het lidmaatschap opzeggen. De opvangorganisatie kan dit niet namens de oudercommissies doen, om te voorkomen dat het lidmaatschap wordt beëindigd buiten medeweten van of tegen de wil van de aangesloten oudercommissies in. Wij kunnen hier niet van afwijken. Het bestuur van BumbleBee heeft deze handelswijze opgelegd gekregen van het ministerie.

Indien u opzegt vanwege uitschrijving uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, dan ontvangen wij daarover graag bericht.

 

Met vriendelijke groet,
De oudercommissie van Gastouderbureau BumbleBee