Model intern Klachtreglement

 

 

Inleiding

 

BumbleBee heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de directbetrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden... Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de klachtenfunctionaris of de locatiemanager.
De klachtenfunctionaris; Deborah Lassche is te bereiken per email: info@gastouderbureau-bumblebee.nl. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.
Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag. www.klachtenloket -kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl
In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie.

Het reglement van de Geschillencommissie vindt u hier onderaan dit document.

 

1. Definities

 

Organisatie:                     Naam Gastouderbureau BumbleBee
Medewerker:                   De gastouder, werkzaam bij Gastouderbureau BumbleBee

Klachtenfunctionaris:    Deborah Lassche waar de klachten binnenkomen, die de procedure bewaakt en klachten afhandelt uit hoofde

                                          van de directeur, hier verder genoemd klachtenfunctionaris.

Locatiemanager:             Diegene die leiding geeft aan de locatie waar het kind is geplaatst
Ouder:                              Een natuurlijk persoon die gebruik maakt, gebruik wenst te maken of gebruik heeft gemaakt van de diensten

                                          van de kinderopvangorganisatie, voor de opvang van zijn - of haar kinderen.
Klager:                             De ouder die een klacht indient
Klacht:                             Schriftelijke uiting van ongenoegen.

Klachtenloket:                 Instituut voor informatie, bemiddeling, advies en
Kinderopvang:                Mediation.
Geschillencommissie:     Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, voor bindende geschillenafhandeling.
Schriftelijk:                     Onder schriftelijk wordt ook ‘elektronisch’ verstaan, tenzij de wet zich daartegen verzet.

 

2.  Voortraject klacht

     Als een ouder een klacht heeft gaat de organisatie ervan uit dat deze zo spoedig mogelijk met de betrokkene besproken wordt.

     Het aanspreekpunt is daarmee in beginsel de medewerker op de groep. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kan de klacht

     worden besproken met de locatiemanager. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een klacht ingediend worden.


3.      Indienen klacht
3.1   Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend met eventueel het klachtenformulier van Gastouderbureau BumbleBee.

       (Kopie digitaal formulier). De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden

       als redelijk wordt gezien. De klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel de naam van de medewerker

       op wie de klacht betrekking heeft, de locatie en de groep plus een omschrijving van de klacht.
3.2    Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

       in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten.


4.      Behandeling klacht
4.1   De klachtenfunctionaris draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie van de klacht.
4.2   De klachtenfunctionaris bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de ouder.
4.3   De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de klacht.
4.4   Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld.
4.5   Indien de klacht gedragingen van een medewerker betreft, wordt deze medewerker in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk

       te reageren.
4.6    De klachtenfunctionaris bewaakt de procedure en termijn van afhandeling. De klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij

       er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat geval brengt de klachtenfunctionaris de klager hiervan zo spoedig mogelijk op de

       hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld.
4.7   De klager ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele  

       maatregelen zullen zijn gerealiseerd.
 
5.     Externe klachtafhandeling
5.1  Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden

      tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie.
5.2  De ouder kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij

      onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de houder indient.
5.3  Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
5.4  De klacht dient binnen 12 maanden, na het indienen van de klacht bij organisatie, aanhangig gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie.

 

Download
Klachtenformulier GOB BumbleBee.pdf
Adobe Acrobat document 430.8 KB