Gastouderopvang aan huis (nanny)

Gastouders kunnen hun opvang verzorgen in hun eigen huis of in het huis van de ouder(s). Wanneer de gastouder de opvang verzorgt in de woning van de vraagouder(s) dan valt dit onder de regeling ‘dienstverlener aan huis’. 

De regeling dienstverlening aan huis is in principe in het leven geroepen om zwart werken tegen te gaan. Het is met name bedoeld voor dienstverlening die in en om het huis verzorgd wordt. Denk hierbij aan de tuinman, de huishoudelijke hulp, iemand die de honden uitlaat, en dus ook de kinderoppas. Onze gastouders werken natuurlijk sowieso niet zwart omdat alles via ons gastouderbureau altijd goed is geregeld. Toch zullen onze gastouders in veel gevallen onder deze regeling vallen wanneer er bij de ouders thuis opvang wordt verzorgd. 

Wanneer kinderen in het huis van de vraagouder worden opgevangen is er met deze regeling ook sprake van een dienstverband omdat er - volgens de belastingdienst - in die situatie een gezagsverhouding bestaat. Er ontstaat daardoor een werkgever / werknemers-relatie.

 

Er zijn twee belangrijke uitzonderingen: 

De regeling Dienstverlening aan Huis is niet van toepassing wanneer:

- Een familielid de kinderen opvangt in het huis van de vraagouder;

- De gastouder als ZZP-er werkzaam is. 

 

DE DIENSTVERLENER AAN HUIS VALT ONDER TWEE REGELINGEN

Zijn eerdergenoemde uitzonderingen niet van toepassing, dan werkt u onder de regeling Dienstverlening aan Huis.

Daarnaast dient de gastouder zich te houden de bestaande Wet Kinderopvang. 

 

Kinderopvang toeslag:

Ook voor gastouderopvang die binnen de regeling Dienstverlening aan Huis valt, kunnen ouders kinderopvang toeslag aanvragen. 

 

Loonheffing en sociale premies:

De regeling Dienstverlening aan Huis houdt in dat de ouders niet verplicht zijn om loonheffing en sociale premies in te houden

(af te dragen) op de vergoeding die ze aan de gastouder betalen zolang de opvang niet meer dan drie dagen per week bij hen thuis plaatsvindt. De vraagouder hoeft naast het contact en de registratie bij het gastouderbureau, nergens anders op te geven dat de dienstverlener aan huis het werk gaat aanvangen. De gastouder is dus niet verzekerd voor de ziektewet, de wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de werkloosheidswet (WW). De gastouder kan zich desgewenst verzekeren bij het UWV. De ontslagbescherming en loondoorbetaling bij ziekte zijn beperkt. De ouder kan de overeenkomst met de gastouder opzeggen met inachtneming van de vooraf overeengekomen opzegtermijn. De ouder hoeft geen toestemming te vragen aan uitkeringsinstantie UWV. De gastouder heeft na twee wachtdagen recht op maximaal zes weken loondoorbetaling bij ziekte. Dit ziekengeld is 70% van het loon, maar minimaal het minimumloon dat voor de gastouder geld. Wanneer er meer dan 'drie' dagen per week opvang verzorgd wordt in de woning van de ouders, is het wel degelijk verplicht loonheffing en sociale premies in te houden op de vergoeding die zij betalen aan de gastouder. In dit laatste geval verwijzen wij u naar www.rijksoverheid.nl waar u meer informatie kunt vinden over deze laatstgenoemde volledige vorm van dienstverband. 

 

Minimumloon en vakantiegeld en vakantiedagen:

De dienstverlener aan huis heeft recht op betaling van het minimumloon als ook heeft de dienstverlener aan huis recht op 8% vakantiegeld en het wettelijke aantal vakantiedagen per jaar. Het brutominimumloon (voor 22 jaar en ouder) is vanaf 1 juni 2018 vastgesteld op € 9,84 bij een 36-urige werkweek (conform de cao Kinderopvang). € 9,84 inclusief 8% vakantiegeld.

BumbleBee hanteert hierin echter een minimumbedrag van minimaal € 12,50 per uur (inclusief 8% vakantiegeld).

De gastouder c.q. dienstverlener aan huis heeft recht op 4 x het aantal werkdagen per week aan vakantiedagen per jaar. Als de gastouder bijvoorbeeld twee uur per week werkt, heeft deze gastouder na een jaar recht op 4 x 2 uur vakantie.